FAZLA ÇALIŞMA ONAYLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

Mehmet Bodur 28 Ağustos 2017 11:13

FAZLA ÇALIŞMA ONAYLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

            Resmi Gazetenin 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı sayısında İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde ve Alt İşverenlik Yönetmeliğinde bir takım değişikliklere gidilerek, bu Yönetmeliklerde yer alan bazı düzenlemelerin daha önceki dönemde 4857 sayılı İş Kanununda alt işverenlik, çalışma süreleri ve fazla çalışma ücreti hakkında yapılan değişikliklere uyum sağlamaları sağlanmıştır. Bu hususlara aşağıda ayrıca değinilecektir.

            En dikkat çeken ve yeni olan değişikliğin ise fazla çalışma onayları hakkında yapıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere fazla çalışma onayı İş Kanununun 41’inci maddesinde düzenlenmiş bir husustur ve özünü, gerek bu hüküm gerekse İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği düzenlemeleri ile yargı kararları uyarınca her bir işçiden fazla çalışma yapması için onay alınması oluşturmaktadır. Bu onay ilk sözleşme yılı için iş sözleşmeleri ile veya ayrı bir belge halinde alınabilmektedir. Ancak bu onay sadece sözleşilen yıl için geçerli olmakta, yılın bitmesiyle yeni yıl ile birlikte bu onayın yenilenmesi gerekmektedir.

            Bu noktada anılan hususu düzenleyen Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek,

 • Fazla çalışma onayının bir defada iş sözleşmesinin yapılması esnasında alınabilmesi sağlanmıştır. Buna göre her yıl başında ayrıca onay alınmasına gerek kalmamıştır.
 • İş sözleşmesi ile böyle bir onay alınmamış ise fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunda da bu onayın alınabilmesi olanaklı hale getirilmiştir.
 • Bu onayların işçi özlük dosyasında saklanması lazım gelmektedir.
 • Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçinin verdiği onayı otuz gün önceden işverenine yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilmesinin önü açılarak işçinin vermiş olduğu bir onayla bütün bir yıl bağlı kalması engellenmiştir.

            Belirtilen Yönetmelikte yapılan diğer değişiklik ise yer altı maden işçilerinin fazla çalışma ücretlerinin oranı ile bu işçiler hakkındaki fazla çalışma yasaklarına ilişkindir ki, bu değişiklikler daha önce yapılan değişiklikler ile Kanunun 41’inci maddesine zaten işlenmiştir. Buna göre;

 • Yel altında maden işlerinde çalışan işçilere Kanunun 42’nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43’üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenecektir.
 • Kanunun anılan 42’nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43’üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğindeki değişiklikler de aynen yukarıda aktarıldığı gibi daha önce yapılan değişikliklerle yasa metnine girmiştir. Yapılan düzenlemelerle Yönetmeliklerin ilgili hükümlerinin Kanunun 63’üncü maddesine uygun hale getirildiği görülmektedir. Öngörülen düzenlemeler uyarınca;

 • Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi, günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olabilecektir.
 • Turizm sektöründe denkleştirme yapılması halinde, dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin aşamayacaktır. Yine turizm sektöründe denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilecektir.

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik de daha önce Kanunun bu husus ile ilgili 3’üncü maddesinde yapılan değişikliğin Yönetmeliğine de işlenmesini içermektedir. Buna göre;

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilecektir.
 • Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine görülecek dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılacaktır.
 • Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verecektir.
 • Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu tutulmuştur.
 • Rapora otuz işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilecek ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacaktır.
Etiketler
Yorumlar ()
Benzer Haberler